[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์สินี ธเนศนิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย มหานาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางพิชญดา ขุนภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางวานุช ศรีบุญมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางคำตุ่น มาตุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายคุณาธิป จำปานิล
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางพิกุลทอง เจรนุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางรุ่งฤดี ทองมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวตะวันฉาย ทาเวียง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญญาภา จอดพรม
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวณี มลิดา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th