[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
������������������������(���������������������������������������)
Click ดูประวัติ
นางอารยา พรมนิล
Click ดูประวัติ
นางนิศากร บรรยง
Click ดูประวัติ
นายสุทธิชัย อุ่นทะวงษ์
Click ดูประวัติ
นางปัทมา ลีพรม
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญณัฐ มาลาศิลป์
Click ดูประวัติ
นางสาววริศรา แนวสุภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวชนิษฐา แพงบุปผา
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรพร โคโตสี
Click ดูประวัติ
นายคิมชินกฤต สำราญ
Click ดูประวัติ
นางสาวปรายทิพย์ จันทะดวง
Click ดูประวัติ
นายนันทวัฒน์ ก๋าเครื่อง
Click ดูประวัติ
นางสาวภัสร์ชนกพร ธีรสุคนธ์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th