[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายธัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางชนันท์ภักดิ์ ธีรสุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายไพบูลย์ ทองอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศุธิสา ทัพซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th