[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางศิริพรรณ ศรีอุทธา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางผ่องพรรณ อวนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอุษณี ชาติพหล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายกัมปนาจ ศรีอุทธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางจตุพร จิตมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายประดิษฐ์ ฦาชา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายภัทรพงษ์ แซงจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายเสกสรรค์ จันสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวปภัทรนันท์ นามสุดชินสีห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายสมนึก วงษา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางพเยียกร เบี้ยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายพิชิต ทองล้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางพิระธร ตีกา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวลลิตา ชาวกะมุด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวทัดดาว สนเมือง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายระพีพงศ์ ลีพรม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวรจิตร ทิพเนตร์
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชราวดี ใจแน่น
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางศิริลักษณ์ แสงชาตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา ปาลี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th