[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาววรีพร ชาติชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางบุญชดา จันทร์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางปรียา แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางรัชนี โพธิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณพร ศรีมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางพัชรินทร์ โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา แสนจันแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางรัชดานุศร สุพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางทิพวรรณ วงษา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางกิ่งดาว แสนขันธ์
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลลักษณ์ พิมสวัสดิ์
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายภาณุชิต ศิลาศรี
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธาสินี สิงห์น้อย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวชิร สืบปรุ
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวมลฤทัย พรมวัง
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาววิภาดา ลาปะ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th