Responsive image

PlaceholderO9

ปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O9 : Social Network

O9 : Fanpage facebook

O9 : สภานักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา

PlaceholderO10-O12

แผนดำเนินงาน

O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62

O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

PlaceholderO18-O20

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

PlaceholderO21-O24

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

PlaceholderO25-O28

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

O27 :หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

O27 : หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O27 : ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออก

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 : โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

O28 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

PlaceholderO36-O37

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

PlaceholderO38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

PlaceholderO39-O41

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี